תנאי ההתאזרחות המפושטת הוא כישורי שפה הונגירית שוטפת

למידע על התהליך בהונגרית