Az egyszerűsített honosítási eljárás a magyar állampolgárság megszerzésének azon formája, ami magyar felmenőkre, vagy magyar állampolgárral kötött házasságra alapozva kérelmezhető, amennyiben – többek között – a kérelmező legalább közép szintű magyar nyelvtudással rendelkezik.

Az eljárás végén, pozitív döntés esetében a kérelmező részére kiállításra kerül a honosítási okirat, amit az állampolgársági eskütételét követően tud kézhez venni. A kérelmező a magyar állampolgárságot az eskütétel napján szerzi meg. Az eljárás során a kérelmező bekerülnek a személyi adat és lakcímnyilvántartásba és erről részére a személyazonosító számát is tartalmazó lakcímkártya (LIG kártya) és 2020 februárja után állandó személyazonosító igazolvány is kiállításra kerül.

Az egyszerűsített honosítási eljáráshoz a gyakorlatban a legtöbb esetben kötelezően kapcsolódik hazai anyakönyvezési esemény. A kérelmező külföldön történt születését, házasságkötését vagy a házasság megszűnését az egyszerűsített honosítási kérelem benyújtásával egyidejűleg, az erre rendszeresített adatlapok kitöltésével kell kezdeményezni.


Ki kérelmezheti?

Egyszerűsített honosítási kérelmet nyújthat be a kérelmező, ha

 • felmenője magyar állampolgár volt vagy valószínűsíti magyarországi származását;
        vagy
 • magyar állampolgárral legalább tíz éve érvényes házasságban él, vagy magyar állampolgárral öt éve él házasságban és közös gyermekük született;

    és

 • magyar nyelvtudását igazolja (ezt a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi);
 • a magyar jog szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban, valamint
 • honosítása nem sérti Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát.

Benyújtás módja:

A kérelmet csak személyesen lehet benyújtani, előzetes időpontfoglalás alapján. Az időpontfoglalás menetéről az „Ügyfélfogadás - általános információk menüpont alatt tájékozódhatnak.

 • A nagykorú (18 év feletti) kérelmező a kérelmet személyesen nyújthatja be.
 • A kiskorú (18 év alatti) kérelmező nevében a kérelmet a törvényes képviselője nyújthatja be​

Fontos: Kortól függetlenül minden kérelmezőnek (azaz mindenkinek, akinek magyar állampolgárságot kérelmeznek) jelen kell lennie a kérelem benyújtásakor.  

A 18 év alatti kérelmezők esetében mindkét szülő hozzájáruló nyilatkozatát mellékelni kell (tehát mindkét szülőnek meg kell jelennie a kérelem benyújtásakor). Ha a kérelem benyújtásakor csak az egyik szülő van jelen, a másik, távollévő szülő közjegyző vagy magyar külképviselet által hitelesített hozzájáruló nyilatkozatát csatolni kell a kérelemhez. Ha a szülők elváltak és a másik szülői felügyeleti jogát megszüntették, az erről szóló határozatot szükséges csatolni.


Benyújtandó okmányok/dokumentumok:

a) Kérelemnyomtatványok:

b) Szükséges okiratok:

 • minden 18. életévét betöltött kérelmező esetében saját kezűleg írt önéletrajz (a kérelemnyomtatvány erre rendszeresített helyén) – amennyiben a kérelmező íráskészségét elveszítette, erről orvosi igazolást szükséges csatolni, hiteles magyar nyelvű fordítással egybefűzve
 • a kérelmező(k) születési anyakönyvi kivonata eredetben vagy hiteles másolatban, hiteles magyar nyelvű fordítással egybefűzve, nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva (Apostille)
 • a kérelmező családi állapotát igazoló okmányok (pl. házassági anyakönyvi kivonat, hiteles bontóítélet, halotti anyakönyvi kivonat) eredetben vagy hiteles másolatban, hiteles magyar nyelvű fordítással egybefűzve, nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva (Apostille)
 • felmenőre való hivatkozás esetén a felmenők magyar állampolgárságát igazoló okiratok, amelyek lehetnek:
  • szülők, nagyszülők, dédszülők, stb. születési/házassági/halotti anyakönyvi kivonatai hiteles másolatban, hiteles magyar nyelvű fordítással egybefűzve
  • a felmenő magyar állampolgárságát igazoló egyházi és levéltári igazolás(ok), a forrás pontos megjelölésével (kötetszám, lapszám, bejegyzés száma), idegen nyelven kiállított okirat esetén, hiteles magyar nyelvű fordítással egybefűzve
  • a felmenő katonakönyve, munkakönyve, iskolai bizonyítványa, egyéb olyan hivatalos okirat, amely igazolja a felmenő nevét, születési helyét és idejét- idegen nyelven kiállított okirat esetén, hiteles magyar nyelvű fordítással egybefűzve.

A felmenői láncnak levezethetőnek kell lennie, vagyis nem elegendő például a hivatkozott dédapa születési anyakönyvi kivonatát csatolni, hanem szükséges a köztes felmenők (pl. apa és nagyapa) igazolása is. Anyai ágon való hivatkozás esetén szükséges a leánykori és a házassági nevet igazolni, ezért szükséges a házassági anyakönyvi kivonat(ok) csatolása is. Amennyiben valamely hozzátartozó már állampolgárságot szerzett egyszerűsített honosítással, nem szükséges a felmenői igazolások ismételt csatolása, elegendő a honosított személy adatainak megadása (név, születési hely és idő – a kérelemnyomtatvány 3. oldalán), esetleg honosítási okirata másolatának csatolása – ebben az esetben a szükséges okiratokat hivatalból átemeljük a hivatkozott személy anyagából.

 • házasság fennállására és/vagy közös gyermek születésére való hivatkozás esetén szükséges házassági és születési anyakönyvi kivonat(ok) másolatban való csatolása és/vagy a házasságkötés és a közös gyermekek adatainak megadása, illetve szükséges a kérelem benyújtásának időpontjában magyar állampolgár házastárs hozzájárulása a honosítási kérelem benyújtásához. (A hozzájárulás történhet a benyújtás során a kérelemnyomtatvány hatóság előtt történő aláírásával vagy külön, hatóság előtt tett nyilatkozattal, amelyben a házastárs kijelenti, hogy házasságuk érvényes és fennáll, hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmező házasságukra [és közös gyermekeikre] hivatkozva magyar állampolgárságot kérelmezzen).

c) Személyazonosító okmány: A személyazonosság igazolására érvényes személyi igazolványt vagy útlevelet kell bemutatni.


Eljárás időtartama:

Az eljárás határideje 3 hónap, amely egy ízben 60 nappal meghosszabbítható.

A kérelem elbírálásának határidejébe nem számít bele a hiánypótlásra felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő; az eljárás felfüggesztésének tartama; a szakhatósági véleményezés időtartama; valamint az állampolgárságot érintő adat vagy okirat beszerzése érdekében más hatósághoz vagy állami szervhez intézett megkereséstől a válasz megérkezéséig terjedő idő.


Díjak:

Az eljárás illetékmentes.
Felmerülő költségek:

 • benyújtott eredeti dokumentumok hitelesítése (fordítás/másolat) – amennyiben azt Konzulátusunk által kívánják hitelesíttetni. 

A mindenkori konzuli díjak listáját a „konzuli díjak” menüpont alatt találják.


Nyomtatványok:

A kérelem benyújtásakor a szükséges valamennyi formanyomtatványt előre kitöltve szíveskedjenek hozni, ám csak a személyes benyújtáskor írják az alá. 


Egyéb fontos tudnivalók:

Az eljárás lefolyása, eskü- és fogadalomtétel

A magyar állampolgárság megszerzéséről a Köztársasági Elnök honosítási okiratot ad ki. Ezt követően a kérelmezőnek állampolgársági esküt vagy fogadalmat kell tennie, melyre az általa a kérelemnyomtatványon megjelölt hely szerint illetékes polgármesteri hivatal/külföldön Magyarország külképviselete küldi meg a felhívást. A kérelmező a magyar állampolgárságot az eskü vagy a fogadalom letételének napjával szerzi meg. Amennyiben az eskü vagy fogadalom letételére az első felhívást követő egy éven belül nem kerül sor, a honosítási okirat hatályát veszti.

A magyar nyelvtudás szükséges szintjéről:

Minden 14. életévét betöltött kérelmezőnek, valamint az olyan kérelmezőnek, aki a következő fél évben betölti a 14. életévét, a magyar nyelvtudását a kérelmet átvevő szerv ellenőrzi és a kérelemnyomtatványon tanúsítja. Az elvárt nyelvtudás szintje középfokú, magyar nyelven történő kétoldalú kommunikációt feltételez, amely mind a megértést, mind a szóbeli kifejezőkészséget magában foglalja. A nyelvtudást nem kell nyelvvizsgával igazolni, a magyar nyelven történő kommunikáció az elvárás; a kommunikációnak kétoldalúnak kell lennie, azaz mind a megértésnek, mind a kifejezőképességnek közép szintűnek kell lennie. A magyar nyelvtudás vizsgálatánál nem probléma a nem magyar irodalmi nyelven, tájszólásban, esetleg törve történő kommunikáció. Amennyiben hallás-, vagy beszédképességét az ügyfél elvesztette, úgy kérelméhez az erről szóló orvosi igazolást, hiteles magyar nyelvű fordítással egybefűzve csatolnia kell; ebben az esetben írásban fogják magyar nyelvtudását vizsgálni.

Figyelem! A magyar nyelvtudás a honosítási eljárás bármely szakaszában (így például a későbbi útlevél igénylésekor) vizsgálható.

Mely szerv/személy készíthet hiteles fordítást, hiteles másolatot?

Az eredeti okiratról hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegen nyelvű hiteles másolatot Magyarország területén az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) Zrt. készíthet, külföldön a magyar konzul. A hitelesítés nélküli fénymásolatot nem áll módunkban elfogadni.

A kérelem benyújtásával egyidejűleg kérhető névmódosítás?

A kérelemnyomtatvány erre rendszeresített oldalán a kérelmező névmódosítás iránti kérelmet terjeszthet elő, azonban csak az ott felsorolt formában. Az engedélyezett névmódosítás az állampolgársági eskü vagy fogadalom letétele napján lép hatályba.

Hol lehet letenni az esküt/fogadalmat?

A kérelemnyomtatvány erre rendszeresített helyén meg kell jelölni, hogy a kérelmező hol kívánja letenni az állampolgársági esküt/fogadalmat – erre sor kerülhet bármely magyar településen vagy külképviseleten is. Budapesti eskü-/fogadalom hely esetén kérjük a kerületet is megjelölni.

A megszerzés után visszavonható a magyar állampolgárság?

A magyar állampolgárság a megszerzéstől számított 20 évig visszavonható attól a személytől, aki magyar állampolgárságát a jogszabályok megszegésével, így különösen valótlan adatok közlésével, illetve adatok vagy tények elhallgatásával a hatóságot félrevezetve szerezte meg.

Hogyan érinti a magyar állampolgárság a meglévő izraeli állampolgárságot?

Nem érinti, mivel mint Magyarország, mind pedig Izrael elismeri a kettős (többes) állampolgárságot.